Миколаївська міська рада оголошує конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків м.Миколаєва

0 309

Оголошення

про проведення конкурсу з призначення управителів

багатоквартирних будинків м.Миколаєва

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради повідомляє про повторне проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків м.Миколаєва відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 13.06.2016 року №150 і рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 23.05.2017 року №47 та від 30.08.2017 року №74..

Організатор конкурсу – виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

Місцезнаходження організатора конкурсу – 81600, Львівська область, м.Миколаїв, вул.Шептицького, 82.

Особами, уповноваженими здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу є:
Вітрів Іванна Юріївна – провідний-спеціаліст-юрист; тел.51-494;

Ікава Любов Володимирівна – спец.І-ї кат. з питань енергозбереження та комунальної власності, тел. 51-494.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій згідно затвердженої конкурсної документації:

Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення  поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу 50 балів – максимальна кількість балів (чим нижча ціна послуги тим більший бал) Бали за розрахунком
Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою Наявність власної бази 15
Частково орендована 10
Уся орендована 5
Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) Усі працівники штатні 15
Частково за трудовими договорами 10
Усі за трудовими договорами 5
Фінансова спроможність учасника конкурсу Відсутність заборгованості за кредитами 10
Наявність заборгованості за кредитами 5
Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства Наявність досвіду роботи 10
Відсутність досвіду роботи 5

Всього максимально 100 балів. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем – 70 балів.

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву за формою (додаток №1 до конкурсної документації) на фірмовому бланку, у якій зазначають:

Фізичні особи – підприємці:
– прізвище, ім’я, по батькові,
– реєстраційний номер облікової картки платника податків,
– серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
– місцезнаходження, поштова адреса, засоби зв’язку;
– спосіб надання конкурсної документації.
Юридичні особи:
– повне найменування,
– код за ЄДРПОУ,
– місцезнаходження, поштова адреса, засоби зв’язку;

– спосіб надання конкурсної документації.

Перелік документів, які подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

– статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;

– баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітний період;

– довідка з органів статистики про реєстрацію;

– свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;

– витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління  нерухомим  майном за винагороду або на основі контракту;

– інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист, підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;

–   копія балансового звіту за останній звітний період;

 –   довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

– довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);

– копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;

– довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

– розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний обєкт конкурсу. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу;

– інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Документи подаються в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях. Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі, якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 81600, Львівська область, м.Миколаїв, вул.Шептицького, 82 (приймальня міської ради).

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:  07 листопада 2017 року 16.00 год.

Місце, дата і час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями – приміщення Миколаївської міської ради за адресою: 81600, Львівська область, м.Миколаїв, вул.Шептицького, 82 (каб.заст.міського голови), 08 листопада 2017 року 14.00 год.

Конкурсна документація може бути отримана учасниками конкурсу (їх представниками) особисто в міській раді за адресою: 81600, Львівська область, м.Миколаїв, вул.Шептицького, 82 або надіслана поштою.

 

Заст.голови конкурсної комісії В.Підлужний

Share.

Залишити коментар

avatar